Může za nezaměstnanost nevzdělanost

Podle aktuálních údajů je v České Republice více než 600 000 nezaměstnaných. A to ČR nabízí přes 33 794 nabídek práce, lidé na ni buď nemají kvalifikaci nebo dostatečnou praxi. To, že v ČR roste míra nezaměstnanosti není žádná novinky, ale nyní roste i mezi čerstvými absolventami. A to jen proto, že absolventi nemohou najít uplatnění v oboru, který vystudovali a na jiné obory nemají dovednosti a znalosti.

To, že vysokoškoláci jsou na tom lépe a lidé se základním vzděláním nejhůř není až taková pravda. Samozdřejmě vysokoškoláci mají více znalostí a mohou se uplatnit na vyšších postech, ale i lidé bez vzdělání umějí pracovat .

Na různých internetových portálech najdete více nez 16 000 nabídek práce v daných oborech. Ale ani jeden z nich Vám nezaručuje, že na danou pozici na kterou jste odpověděli Vás přijmou ba naopak kolikrát už Vám ani nenapíšou.

Situací na trhu práce se dlouhodobě zabývá projekt Národní soustava kvalifikací, který ve spolupráci se sektorovými radami monitoruje kvalifikační potřeby v jednotlivých oborech a díky propojení pracovních nabídek se vzdělávacími kurzy a profesními zkouškami se snaží volná místa naplňovat. Jejím cílem je zajistit vzdělání těm, kteří nedokončili šklu, ale chtějí si vzdělání doplnit. Pomáhá i těm, kteří vystudovali jiný obor, ale chtějí pracovat úplně jinde.

Od zahájení Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce ledna 2013 bylo vykonáno 67 014 zkoušek.

Práce ve svátek

Pokud je vám nařízena práce v době svátku, náleží vám dosažená mzda za daný den a také přednostně náhradní volno v časovém rozsahu práce, kterou jste ve svátek vykonal. Za dobu trvání tohoto volna je vám zaměstnavatel povinen vyplatit náhradu mzdy ve výši vašeho průměrného výdělku. Zaměstnavatel vám musí náhradní volno poskytnout nejpozději do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po výkonu práce ve svátek nebo v době, na které se spolu dohodnete. Tato dohoda může být písemná i ústní, avšak pokud ke shodě nedojde, je zaměstnavatel oprávněn vám datum čerpání náhradního volna jednostranně nařídit.

Pokud nechcete čerpat náhradní volno, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout, že vám k dosažené mzdě za práci ve svátek poskytne příplatek. Jeho výše musí činit nejméně váš průměrný výdělek připadající na dobu práce ve svátek, maximální výše není omezena, může být tedy i vyšší.

EU hledá lingvisty, překladatele a tlumočníky

Evropský úřad pro výběr personálu zahájil další kolo výběrového řízení pro lingvisty, překladatele a tlumočníky, kteří budou hrát důležitou roli ve všech institucích EU.

Místopředseda Evropské komise pro interinstitucionální vztahy a administrativu Maroš Šefčovič vyzval začátkem července vysokoškoláky v celé Evropě k účasti ve výběrovém řízení.

Co je důležité vědět:

– Podmínkou přijetí je znalost angličtiny, francouzštiny nebo němčiny.
– Výběrové řízení pro překladatele bylo zahájeno 6. července a bude uzavřeno 9. srpna.
– Výběrové řízení pro tlumočníky začíná 12. července a bude uzavřeno o měsíc později, 12. srpna.
– Vyhlášené výběrové řízení je pro překladatele, jejichž mateřským/hlavním jazykem je čeština, maďarština, litevština, maltština, polština nebo slovenština. Musí mít také hluboké znalosti nejméně dvou dalších jazyků EU.
– Uchazeči, kteří se chtějí stát tlumočníky, budou potřebovat jako mateřský jazyk češtinu, lotyštinu, maltštinu, španělštinu nebo švédštinu. U většiny jazykových alternativ budou muset důkladně ovládat dva nebo tři další jazyky.
– EPSO hledá celkem 163 úspěšných uchazečů s profilem překladatele. Všichni budou zaměstnání v platové třídě AD5, pro kterou se vyžaduje dokončené vysokoškolské vzdělání, a to ne nutně jazykové. Uchazeči nemusí mít profesionální zkušenosti s překládáním.

Případní uchazeči najdou více informací na adrese: http://www.eu-careers-online.eu/linguists/. Kontaktní osoby: Antonio Gravili ( 32 22954317), Marilyn Carruthers ( 32 22999451)

Zdroj: Novinky

Kolektivní vyjednávání

Novela zákoníku práce – Kolektivní vyjednávání
Novela zákoníku práce byla schválena dne 29. června 2011

Účinnost novely zákoníku práce se předpokládá od 1. ledna 2012.

KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ

V návrhu jsou jednoznačně identifikovány smluvní strany, nově je řešena výpověď z kolektivní smlouvy a skončení účinnosti kolektivní smlouvy. S cílem odstranit výkladové nejasnosti o pojmech účastník a smluvní strana § 23 jednoznačně určuje, kdo ony smluvní strany tvoří.

Kolektivní smlouvu (KS) lze uzavřít na dobu určitou či neurčitou. Pokud se smluvní strany dohodnou, že KS se uzavírá například na dobu do uzavření nové KS, musí nyní uvést nejzazší dobu účinnosti („nejdéle však do…“)

Při zániku odborové organizace skončí účinnost KS posledním dnem kalendářního roku, ve kterém organizace zanikla. Zamezí se tak právní nejistotě u KS uzavřených na delší období či způsobem ne zcela transparentním.

Pracovní doba:

Návrh zavádí definici rovnoměrného a nerovnoměrného rozvržení pracovní doby a ruší stávajících ustanovení o rozvrhování pracovní doby, čímž výrazně zjednodušuje celou problematiku. Nadále limitování pouze dodržením stanovených odpočinků mezi směnami a v týdnu, jednotnou nejvyšší 12 hodinovou délkou směny a stanovenou týdenní pracovní dobou.

Odpadne také povinnost zaměstnavateli vykazovat u konta pracovní doby každý týden rozdíl mezi stanovenou a odpracovanou dobou, budou-li chtít zaměstnavatelé provést změnu v rozvrhu konta, nebudou již nuceni zachovat čtyřtýdenní období, po které nesmí nyní rozvrh měnit. Významný posun nastal i u pružné pracovní doby, kdy změna vyrovnávacího období pomůže zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům k flexibilnějšímu naplňování stanovené týdenní pracovní doby.

Dovolená:

V úpravě dovolené by měly být provedeny některé změny směřující ke zjednodušení úpravy a též s ohledem na judikaturu ESD, týkající se nevyčerpané dovolené.

Odměňování:

V úpravě odměňování se navrhuje např. zpřesnit podmínky poskytování smluvního platu, dále např. aktualizace minimálních platových tarifů (navrhuje se stanovit minimální platové tarify v úrovni stanovené pro první stupeň v jednotlivých platových třídách v nejnižší stupnici platových tarifů), dále též zavést institut cílové odměny, nebo rozšíření dosavadních forem výplaty mzdy nebo platu, a některé další zpřesňující úpravy.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Zpružení pracovněprávních vtahů

Novela zákoníku práce – ZPRUŽENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ
Novela zákoníku práce byla schválena dne 29. června 2011

Účinnost novely zákoníku práce se předpokládá od 1. ledna 2012.

ZPRUŽENÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ

Zkušební doba

Zkušební dobu bude moci podle návrhu novely prodloužit u vedoucích zaměstnanců ze současných 3 měsíců na nejdéle 6 měsíců.

Odstupné:

Odstupné při rozvázání pracovního poměru by mělo být odstupňováno podle délky pracovního poměru u zaměstnavatele takto:

– při trvání pracovního poměru méně než 1 rok by mělo být ve výši nejméně 1 průměrného měsíčního výdělku,

– při trvání pracovního poměru alespoň 1 rok a méně než 2 roky by mělo činit nejméně dvojnásobek průměrného měsíčního výdělku a

– při trvání pracovního poměru u zaměstnavatele alespoň 2 roky by mělo činit nejméně trojnásobek průměrného měsíčního výdělku.

Pracovní poměr na dobu určitou:

Navrhuje se omezení současných výjimek z obecné úpravy uzavírání pracovního poměru na dobu určitou; maximální doba 2 let, na kterou je možné pracovní poměr na dobu určitou sjednat, by měla být prodloužena na 3 roky. V rámci této doby by mělo být možné pracovní poměr na dobu určitou sjednat opakovaně ještě dvakrát (pravidlo celkem 3x a dost); výjimky z této obecné úpravy by mělo být možné používat pouze v případě, že by tak stanovil zvláštní právní předpis. Úprava by měla přinést vyšší ochranu zaměstnance, mělo by však současně dojít ke zpružnění trhu práce.

Dohody o provedení práce:

Rozsah hodin, které je možno odpracovat u jednoho zaměstnavatele na základě dohody o provedení práce, by měl být zvýšen z dosavadních 150 hodin v kalendářním roce na 300 hodin v kalendářním roce. Odměna z dohody o provedení práce nad 10 000 Kč měsíčně by měla být nově podrobena sociálnímu i zdravotnímu pojištění.

Výpovědní důvody:

Navrhuje se nový výpovědní důvod spočívající v hrubém porušení povinnosti práce neschopného zaměstnance, resp. pojištěnce, dodržovat v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti léčebný režim. V této souvislosti se navrhuje stanovit též „jiné povinnosti zaměstnanců“ v prvním období dočasné pracovní neschopnosti, pokud jde o dodržování režimu práce neschopného. Navrhuje se, aby bylo možné dočasně přidělit zaměstnance k jinému zaměstnavateli, aniž by přidělující zaměstnavatel byl současně agenturou práce. Dosud totiž mohou zaměstnance dočasně přidělovat pouze agentury práce.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Místo výkonu práce

Místo výkonu práce je jednou ze tří povinných náležitostí pracovní smlouvy a může být sjednáno různě. Zákoník práce připouští, aby místo výkonu práce bylo sjednáno např. jako (1) konkrétní adresa pracoviště, (2) obec, (3) kraj, případně i (4) celá Česká republika apod. Zákoník práce také umožňuje, aby si zaměstnanec se zaměstnavatelem sjednali několik míst výkonu práce.

V rámci sjednaného místa výkonu práce pak může zaměstnavatel jednostranně určit, kde přesně máte pracovat. V případě místa výkonu práce, které je sjednáno jako konkrétní – adresa pracoviště, zaměstnavatel možnost přesunovat zaměstnance nemá. Pokud však máte místo výkonu práce sjednáno šířeji, pak v rámci sjednané „oblasti“ může zaměstnavatel měnit pracoviště, na kterém jste povinni vykonávat práci, a to i bez vašeho souhlasu.

Pokud máte sjednáno v pracovní smlouvě místo výkonu práce šířeji než jedna obec (2), zaměstnavatel může chtít, abyste pracovali v jiném závodě. Druhou možností je, že budete mít ve smlouvě sjednáno více míst výkonu práce. Pak po vás zaměstnavatel může požadovat práci v jiném závodě.

Převedení na jinou práci

Zákon č. 262/2006 Sb.
Převedení na jinou práci, pracovní cesta a přeložení
§ 41 Převedení na jinou práci

(1) Zaměstnavatel je povinen převést zaměstnance na jinou práci,

a) pozbyl-li zaměstnanec vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dlouhodobě způsobilosti konat dále dosavadní práci,
b) nesmí-li podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu, který lékařský posudek přezkoumává, dále konat dosavadní práci pro pracovní úraz, onemocnění nemocí z povolání nebo pro ohrožení touto nemocí, anebo dosáhl-li na pracovišti určeném rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nejvyšší přípustné expozice19),
c) koná-li těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu práci, kterou nesmějí být tyto zaměstnankyně zaměstnávány nebo která podle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství nebo mateřství,
d) jestliže to je nutné podle lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče nebo rozhodnutí příslušného správního úřadu v zájmu ochrany zdraví jiných fyzických osob před infekčním onemocněním,
e) jestliže je toho třeba podle pravomocného rozhodnutí soudu nebo správního úřadu, jiného státního orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku,
f) je-li zaměstnanec pracující v noci na základě lékařského posudku vydaného zařízením závodní preventivní péče uznán nezpůsobilým pro noční práci,
g) požádá-li o to těhotná zaměstnankyně, zaměstnankyně, která kojí, nebo zaměstnankyně-matka do konce devátého měsíce po porodu, která pracuje v noci.

(2) Zaměstnavatel může převést zaměstnance na jinou práci,

a) dal-li zaměstnanci výpověď z důvodů uvedených v § 52 písm. f) a g),
b) bylo-li proti zaměstnanci zahájeno trestní řízení pro podezření z úmyslné trestné činnosti spáchané při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním ke škodě na majetku zaměstnavatele, a to na dobu do pravomocného skončení trestního řízení,
c) pozbyl-li zaměstnanec dočasně předpoklady stanovené zvláštními právními předpisy pro výkon sjednané práce, avšak v tomto případě nejdéle celkem na 30 pracovních dnů v kalendářním roce.

(3) Není-li možné dosáhnout účelu převedení podle odstavců 1 a 2 převedením zaměstnance v rámci pracovní smlouvy, může ho zaměstnavatel převést v těchto případech i na práci jiného druhu, než byl sjednána v pracovní smlouvě, a to i kdyby s tím zaměstnanec nesouhlasil.
(4) Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, jestliže to je třeba k odvrácení mimořádné události, živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo k zmírnění jejich bezprostředních následků, a to na nezbytně nutnou dobu.
(5) Nemůže-li zaměstnanec konat práci pro prostoj nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, může ho zaměstnavatel převést na jinou práci než byla sjednána v pracovní smlouvě jen v případě, že zaměstnanec s převedením souhlasí.
(6) Při převedení zaměstnance na jinou práci podle odstavců 1 až 3 je zaměstnavatel povinen přihlížet k tomu, aby tato práce byla pro něho vhodná vzhledem k jeho zdravotnímu stavu a schopnostem a pokud možno i k jeho kvalifikaci.
(7) Zaměstnavatel je povinen předem projednat se zaměstnancem důvod převedení na jinou práci a dobu, po kterou má převedení trvat; dochází-li převedením zaměstnance ke změně pracovní smlouvy, je zaměstnavatel povinen vydat mu písemné potvrzení o důvodu převedení na jinou práci a době jeho trvání, s výjimkou případů uvedených v odstavci 2 písm. c) a v odstavci 4.

Práce přesčas bez příplatku

Ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek poslal do vlády návrh na změnu zákoníku práce týkající se příplatků za práci přesčas, za práci v noci nebo víkendovou práci.

Odměny za práci přesčas by se podle něj měly zahrnout do běžné mzdy a zaměstnance by tak neměl nárok na 25% speciální příplatek nebo na náhradní volno. Povinný by také nebyl ani nejméně desetiprocentní příplatek za noční nebo víkendovou práci.

Změny by se týkaly jen lidí odměňovaných formou mzdy (podnikatelská sféra). Ministr Drábek současně navrhuje, aby si zaměstnanec mohl s firmou dohodnout výši příplatku za noční práci nebo za práci v sobotu či neděli. Právní úprava by se tak vrátila ke stavu, který v Česku platil do roku 2006. Ten byl podle Drábka praktičtější a pro zaměstnavatele jednodušší.

Cílem změn je podle Drábka zjednodušení současného stavu a posílení smluvní volnosti. Odboráři se však obávají, že obě změny mohou zhoršit postavení zaměstnanců, zvláště v krizovém období.

EURES

Účelem sítě EURES je poskytovat informace, poradenství a služby v oblasti náboru a vyhledávání pracovních míst (zprostředkování) pracovníkům, zaměstnavatelům i všem občanům, kteří by chtěli využít výhod zásady volného pohybu osob.

Aby se v otázkách mobility mohli uchazeči o práci a zaměstnavatelé rozhodovat na základě dostatečných informací, potřebují znát odpovědi na řadu praktických, právních i administrativních otázek. Portál pracovní mobility sítě EURES poskytuje informační služby, jejichž cílem je poskytnout pomoc a podporu všem, kteří uvažují o přestěhování se do zahraničí či o náboru pracovních sil z jiné země.

Na tyto a další otázky vám pomohou zodpovědět EURES poradci či EURES kontaktní osoby tzv. EURES checklist.

Mám zajištěno ubytování? (Zaměstnavatel může být ochoten pomoci s jeho zajištěním.)
Mám dostatek peněz na první měsíc pobytu?
Mám zařízeno zdravotní pojištění na přesun do zahraničí? (Než začne platit pojištění v nové zemi.)
Mám vyjednáno odhlášení z českého zdravotního pojištění (s českou zdravotní pojišťovnou)?
Mám vyjednáno odhlášení z evidence úřadu práce? (Platí pro evidované nezaměstnané.)
Mám otevřen bankovní účet v nové zemi?
Mám pracovní smlouvu?
Mám vyřízenou pracovní registraci?
Mám vyřízenou registraci k pobytu? (obecní úřad, policie)
Mám zajištěno osobní číslo? (sociální, daňové)
Mám vyřízeno zdravotní pojištění v nové zemi?

Důležité doklady pro práci v EU

– pracovní povolení (nutné v některých státech)

– platný cestovní pas / občanský průkaz

– doklady o kvalifikaci a vzdělání, EUROPASS – úřední překlad

– Evropský průkaz zdravotního pojištění (vrací se české zdravotní pojišťovně)

– formulář E301 (odpracované doby)

– formulář E303 (převod dávek)

Zdroj: EURES (eures.europa.eu)

Mateřská dovolená

Na mateřskou dovolenou nastupuje žena zpravidla od počátku 6. týdne před očekávaným datem porodu, nejdříve však od počátku 8. týdne před tímto dnem (6-8 týdnů před termínem porodu). O datu nástupu na mateřskou rozhoduje gynekolog, který určí přibližný termín porodu. Pak je čistě na vás, kdy na mateřskou dovolenou nastoupíte.

Nastane-li porod dříve, než určil lékař a žena (zaměstnankyně) tak vyčerpá méně než 6 týdnů mateřské dovolené, náleží jí mateřská dovolená ode dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Ale, vyčerpá-li zaměstnankyně z mateřské dovolené méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská dovolená ode dne porodu pouze do uplynutí 22 týdnů (v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů).

Pokud nastoupíte na mateřskou dovolenou později než 6 týdnů před porodem, musíte počítat s tím, že dovolená se vám o tuto nevyčerpanou dobu po porodu neprodlouží a délka mateřské dovolené bude stále 22 týdnů. Peněžitou pomoc v mateřství budete pobírat až ode dne, kdy nastoupíte na mateřskou. Stejně tak platí, že se její poskytování neprodlužuje. Na pozdější odchod na mateřskou dovolenou bude mít vliv také případné riziko ohrožení zdraví.

Pokud bude mít zaměstnavatel dojem, že nejste k vykonávané práci zdravotně způsobilá, může vás poslat na lékařskou prohlídku, která může být zásadní v jeho rozhodnutí.