Průvodní dopis

Na nabídku můžete reagovat také tzv. průvodním dopisem. Ten prezentuje Váš zájem o určitou pozici, předchází životopisu a je posílán spolu
s ním. Měl by být napsán maximálně na 1 stranu papíru velikosti A4.

Průvodní dopis by měl obsahovat:

* přesné označení pozice, o kterou se ucházíte, a jak jste se o nídozvěděl/a (kde jste ji viděl/a inzerovat, příp. pokud nejde o reakci na inzerát, uveďte profese, oblasti, obory, ve kterých byste chtěl/a pracovat),
* důvody, proč se na tuto pozici hlásíte a co můžete zaměstnavateli nabídnout,
* všechny Vaše znalosti, dovednosti a zkušenosti, které se přímovztahují k nabízené pozici,
* všechny doplňující informace, které jste neuvedl/a v životopise,
* kontakt na Vás by měl být vždy zakončen frází, ve které uvedete,že se už těšíte na brzké osobní setkání apod.
Jak postupovat při psaní průvodního dopisu?

Do hlavičky dopisu (horní část strany papíru) uvedete jméno adresáta, datum a níže napíšete oslovení.
V úvodu Vašeho dopisu napíšete, kde jste se o nabídce dozvěděl/a a o jakou pracovní pozici se jedná. Dále je potřeba uvést, jakou kvalifi kaci máte a proč si myslíte, že jste vhodný uchazeč. Máte možnost se zde zmínit o Vašich zkušenostech, které by byly přínosem. Můžete také podrobněji vysvětlit některé okolnosti Vašeho profesního vývoje, na které není místo ve Vašem životopisu.
V závěru textu se zmíníte o Vašem zájmu o schůzku a napíšete, kdy a jak je Vás možné kontaktovat. Napište své jméno a pokud dopis posíláte poštou, vlastnoručně jej podepište.
Příklad průvodního dopisu

Průvodní dopis adresujete konkrétní osobě do vlastních rukou (buď kontaktní osobě, nebo přímo na adresu zaměstnavatele). Tento dopis
můžete odeslat emailem nebo poštou. Součástí průvodního dopisu by měl být Váš životopis.