index

Úřady práce

Charakteristika, popis, činnosti úřadu práce

ÚP jsou správní úřady, jejichž činnost řídí Ministerstvo práce a sociálních věcí. Příslušnost k ÚP je pro uchazeče dána trvalým pobytem, ostatní příslušnost (pro zaměstnavatele, cizince) je dána místem výkonu práce. Úřad práce zabezpečuje mimo řadu mnoha činností a služeb především zprostředkovávání zaměstnání uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnání na celém území ČR, poskytuje poradenské, informační a jiné služby, poskytuje příspěvky na aktivní politiku zaměstnanosti (např. rekvalifi kace, vytváření účelných pracovních míst) a vyplácí podporu v nezaměstnanosti.

Jaké služby a komu nabízí úřad práce

Uchazečům o zaměstnání

poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, vyplácí podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifi kaci, u uchazečů, jejichž současné vzdělání je nedostatečné nebo obor jejich vzdělání neodpovídá potřebám trhu práce – jejich kvalifikace není žádaná, může zabezpečit rekvalifikaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce, může poskytnout příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti, může poskytnout překlenovací příspěvek při zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Zájemcům o zaměstnání

poskytuje služby spojené se zprostředkováním vhodného zaměstnání, může zabezpečit rekvalifi kaci, vyžaduje-li to jejich uplatnění na trhu práce. Osobám se zdravotním postižením

Všem občanům

informační služby v oblasti pracovních příležitostí, zejména informace o volných pracovních místech v České republice a zemích EU, situaci na trhu práce v České republice a zemích EU, podmínkách zaměstnávání v zahraničí, možnostech dalšího vzdělávání apod.
poskytuje poradenské služby (individuálně i skupinově) pro volbu povolání, volbu rekvalifi kace, zprostředkování vhodného zaměstnání,
volbu přípravy k práci osob se zdravotním postižením.

Ostatní činnosti úřadu práce

zabezpečuje a podporuje projekty a opatření v oblasti trhu práce, včetně účasti na mezinárodních programech a projektech, vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti, povoluje výkon umělecké, kulturní, sportovní nebo reklamní činnosti dítěte, sleduje plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, zabezpečuje mzdové nároky zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele, přijímá a zajišťuje vyřízení stížností občanů.
Zprostředkování zaměstnání (vyhledávání zaměstnání pro fyzickou osobu, která se o práci uchází) úřady práce je bezplatné. ÚP je povinen poučit zájemce o zaměstnání a uchazeče o zaměstnání o právech a povinnostech, jež z tohoto vztahu vyplynou – Základní poučení uchazeče o zaměstnání, které Vám předloží úřad práce).

Jaké doklady potřebujete k zařazení do evidence úřadu práce

Platný občanský průkaz s trvalým pobytem v místě, které spadá do obvodu daného úřadu práce. Originál Potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu) z posledního zaměstnání (viz Kapitola č. 3). Pokud občan nemůže doložit potvrzením zaměstnavatele, že jeho pracovní poměr nebo bdobný vztah skončil, prokazuje skončení zaměstnání čestným prohlášením.

U následujících skupin osob navíc tyto dokumenty:

Občané se změněnou pracovní schopností: Rozhodnutí o přiznání změněné pracovní schopnosti.
Občané, kteří naposledy vykonávali samostatnou výdělečnou činnost: potvrzení z příslušné správy sociálního zabezpečení, že nejsou vedeni v evidenci osob samostatně výdělečně činných.
Absolventi: doklad o ukončení studia.
Ženy, které přicházejí do evidence po mateřské dovolené a dosud nebyly zaměstnány nebo zaměstnání skončilo před více než třemi lety: rodný list dítěte.
Muži, kteří přicházejí do evidence po vojenské základní (náhradní) službě, civilní službě: doklad o jejím skončení (např. vojenská knížka).
Občané, kteří naposledy pobírali plný invalidní důchod: rozhodnutí z České správy sociálního zabezpečení Praha (ČSSZ), že jim byl
důchod odňat.

Evidence uchazeče o zaměstnání, zařazení, vyřazení, ukončení

Do evidence uchazečů mohou být zařazeni lidé bez práce.
POZOR! Ale také osoby, které sice zaměstnání mají, ale jejich pracovní doba je kratší než je polovina stanovené pracovní doby a měsíční výdělek
je nižší než polovina minimální mzdy (viz Kapitola č. 5). Skutečnost, že jste částečně zaměstnán/a, nesmíte ÚP opomenout nahlásit. Do evidence uchazečů o zaměstnaní se zařadíte dnem podání písemné žádosti (Formulář žádosti o zařazení do evidence – viz přílohy). Ta obsahuje identifikační údaje uchazeče, údaje o jeho kvalifi kaci, získaných pracovních zkušenostech, zájem o určitá zaměstnání, zdravotní omezení. Pokud dojde ke změnám v údajích evidence, k neúčasti na jednání s ÚP, ke změně trvalého pobytu apod., jste povinen/na informovat ÚP do 8 kalendářních dnů. Poté vyplníte Žádost o zprostředkování zaměstnání (viz přílohy ).

Kdy dochází k ukončení evidence uchazeče o zaměstnání :

 • nástupem do zaměstnání
 • podáním písemné žádosti uchazeče o ukončení evidence
 • nástupem do výkonu trestu odnětí svobody
 • úmrtím uchazeče

Kdy může dojít k vyřazení z evidence uchazečů

 • uchazeč nesplní důležitou povinnost, vyplývající ze Základního poučení uchazeče o zaměstnání, které při nástupu podepisuje
 • uchazeč není schopen podle lékařského posudku plnit povinnosti při zprostředkování
 • uchazeč je ve vazbě po dobu delší než 6 měsíců
 • uchazeč zrušil svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů
 • uchazeč vykonává nelegální práci
 • uchazeč odmítne nastoupit do vhodného zaměstnáníuchazeč odmítne nastoupit na dohodnutou rekvalifi kaci nebo se
  neúčastní rekvalifi kačního kursu ve stanoveném rozsahu
 • uchazeč neplní podmínky stanovené individuálním akčním plánem (stanovený plán ke zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce, pro absolventy, mladistvé)
 • uchazeč odmítne podrobit se vyšetření svého zdravotního stavu
 • uchazeč maří součinnost s ÚP (neplní povinnosti, neoznámí důležité skutečnosti)uchazeč jiným jednáním zmaří nástup do zaměstnání (včas se nedostaví k budoucímu zaměstnavateli)

POZOR! Pokud je uchazeč sankčně vyřazen, tedy vyřazen pro úmyslné neplnění podmínek, může znovu žádat o zařazení do evidence po uplynutí doby 6 měsíců. Po skončení evidence uchazeče o zaměstnání vám úřad práce vydá potvrzení o vedení a poskytování podpory v nezaměstnanosti
Další informace naleznete na Integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí