Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti je peněžitá dávka, o které rozhoduje úřad práce, kde jste evidován/a jako uchazeč zaměstnání. Pro nárok musíte splňovat zákonem dané podmínky. Pracovník úřadu práce Vám podá veškeré informace týkající se nároku, výše podpory a podmínek. Nárok na tuto podporu jako uchazeč o zaměstnání máte tehdy, pokud doložíte, že jste vykonával/a v délce alespoň 12 měsíců v posledních 3 letech zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, z níž bylo odváděno pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Do odpracované doby se započítává také:

– příprava osoby se zdravotním postižením k práci,
– pobírání plného invalidního důchodu,
– výkon vojenské základní nebo civilní služby,
– osobní péče o dítě ve věku do 4 let, o dítě dlouhodobě postižené do 18-ti let, osobní péče o bezmocnou osobu starší 80-ti let,
– výkon dlouhodobé dobrovolnické služby

Uchazeč o podporu v nezaměstnanosti žádá písemně ÚP, kde je registrován a musí vyplnit žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Jak dlouho je podpora v nezaměstnanosti vyplácena Podpůrčí doba činí u uchazečů o zaměstnání do 50-ti let 6 měsíců, od 50-55-ti let 9 měsíců, nad 55 let 12 měsíců. Pro poskytnutí podpory po dobu delší musíte splňovat určitá kritéria (účast na důchodovém pojištění v určité délce apod.).

Kdy nárok na podporu v nezaměstnanosti zaniká

– po uplynutí podpůrčí doby,
– ukončením vedení v evidenci,
– písemnou žádostí uchazeče po nástupu do výkonu trestu odnětí svobody,
– smrtí uchazeče,
– na základě odůvodněného rozhodnutí úřadu práce (porušení povinností uchazeče vůči úřadu práce)

Jaká je výše podpory
Stanoví se procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání. První 3 měsíce se jedná o 50 % a po zbývající měsíce 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Maximální výše podpory činí 2,5násobek částky životního minima, platného pro jednotlivce staršího 26 let věku ke dni podání-Žádosti o podporu v nezaměstnanosti.

POZOR! Výplata podpory v nezaměstnanosti se provádí vždy v následujícím kalendářním měsíci.

V případě, že nesplňujete podmínky pro přiznání podpory v nezaměstnanosti, máte možnost obrátit se na sociální odbor obce s rozšířenou působností v místě trvalého pobytu a požádat o sociální dávky v nezaměstnanosti. Dále však jste povinen/na plnit požadavky úřadu práce.

POZOR! Na tyto dávky není ze zákona nárok a záleží na rozhodnutí úřadu, jestli Vám sociální dávky přizná či nikoli, a to na základě posouzení majetkových poměrů, po přihlédnutí, jak intenzivně si hledáte práci apod.