Rekvalifikace, vzdělávání, kurzy

Nebojte se a zvyšte scou kvalitu pro zaměstnavatel rekvalifikací nebo dlším vzděláním či kurzy.

Základem pro Vaše znalosti a dovednosti byla především škola. Vedle umění číst, psát a počítat jste měli možnost získat nepřeberné množství vědomostí. Nejen díky škole jste se naučili, co musíte vědět, znát a umět pro své budoucí povolání. A to se můžete učit stále.

Rekvalifikace poskytovaná úřadem práce

Rekvalifi kace je získání nové odbornosti (odborná způsobilost k určité pracovní činnosti) nebo rozšíření stávající odbornosti uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání. Při určování obsahu a rozsahu rekvalifi kace1) se vychází z dosavadní kvalifi kace, zdravotního stavu, schopností a zkušeností fyzické osoby, která má být rekvalifikována formou získání nových teoretických znalostí a praktických dovedností v rámci dalšího profesního vzdělávání. Rekvalifikace se uskutečňuje na základě dohody mezi úřadem práce a uchazečem o zaměstnání nebo zájemcem o zaměstnání, jestliže změna kvalifi kace by znamenala jejich uplatnění na trhu práce. Pokud Vás úřad práce zařadí do rekvalifi kace, uhradí zároveň za Vás i příslušné náklady na kurzovné. Úřad práce může účastníkům rekvalifikace poskytnout příspěvek na úhradu prokázaných nutných nákladů spojených s rekvalifi kací (např. cestovné, ubytování). Rekvalifikaci zajišťuje úřad práce (viz Adresář úřadů práce) příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče o zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání

Úřad práce Vám může rekvalifi kaci zprostředkovat, jestliže:

  • jste uchazečem nebo zájemcem o zaměstnání evidovaným u úřadu práce
  • rekvalifikace je nezbytná, tzn. že máte kvalifi kaci, pro kterou nejsou volná pracovní místa a dosavadní zprostředkování zaměstnání nebylo úspěšné.

POZOR! V každém případě se Vám úřad práce snaží nejdříve nalézt pracovní uplatnění bez rekvalifi kace. To, že nutně potřebujete rekvalifikaci, se proto může někdy prokázat až po určité době, kdy spolupracujete se zprostředkovatelem při hledání vhodného zaměstnání.

Rekvalifi kace je účelná v případech, kdy:

  • se rozhodnete pro kvalifikaci, pro kterou je dostatek volných míst nebo se předpokládá, že pro danou profesi pracovní místa v regionu vzniknou,
  • Vám dá zaměstnavatel příslib, že Vás po získání kvalifikace zaměstná nebo se zavážete, že po rekvalifi kaci zahájíte v dané profesi samostatnou výdělečnou činnost,
  • splňujete vstupní kvalifi kační předpoklady pro daný rekvalifikační kurz. Kromě určitého stupně vzdělání to dále mohou být (podle druhu kurzu) předpoklady zdravotní způsobilosti, psychické způsobilosti, někdy i dosažení určité věkové hranice, trestní bezúhonnost apod.

Hodnotí se také, zda máte dobrou pracovní morálku a aktivně spolupracujete s úřadem práce při zprostředkování zaměstnání.

Druhy rekvalifikace

Profesní (specifi cká) rekvalifi kace: poskytuje kvalifi kaci pro novou profesi (např. zedník, tesař, zámečník, instalatér, prodavač, ošetřovatelka, účetní, správce výpočetní sítě). V dělnických profesích poskytují kurzy obvykle kvalifi kaci na úrovni zaučení. Po absolvování této rekvalifikace získáte osvědčení.
Praktická rekvalifi kace: jedná se o profesní rekvalifi kaci na úrovni zaučení s důrazem na praktickou přípravu.
Obnovovací kurz: je kurz pro obnovení a rozšíření teoretických a praktických znalostí a dovedností uchazečů o zaměstnání, kteří svou původní kvalifikaci fakticky ztratili, protože v ní po delší dobu (min. 5 let) nevykonávali praxi.
Doplňková rekvalifi kace: doplňuje, rozšiřuje kvalifi kaci pro určitou profesi. Například svářečský průkaz pro uchazeče kvalifi kované v kovoprofesích, vazačský průkaz, lešenářský průkaz jako doplněk stavebních profesích, znalost obsluhy osobního počítače pro echnickohospodářské profese apod.
Motivační kurz: napomáhá k profesní orientaci s následnou rekvalifi kací pro konkrétní pracovní uplatnění. Je určen pro uchazeče, kteří nemají vyhraněnou představu o náplni svého dalšího pracovního uplatnění. V kurzu jsou seznámeni na výcvikových pracovištích s náplní jednotlivých řemesel (oborů) v určité oblasti. Výsledkem motivačního kurzu je doporučení pro následnou profesní rekvalifi kaci v jednom z nabízených oborů, příp. doporučení přímého nástupu do zaměstnání. Mladistvému uchazeči může být doporučen i návrat do přípravy k povolání v rámci školské soustavy (do učiliště, na střední školu, vysokou školu apod.).
Nespecifi cká rekvalifikace: není zaměřena na konkrétní zaměstnání. Účastníci získávají znalosti a dovednosti, které zvyšují uplatnitelnost na trhu práce. Obvykle se pod tímto pojmem rozumí rekvalifi kační kurzy, které jsou zaměřené na počítačovou uživatelskou gramotnost, management, marketing, sytém práce s lidmi a přípravu na soukromé podnikání.
Rekvalifi kace (stáž): je určena čerstvým absolventům škol, kteří tímto způsobem získávají potřebnou praxi v zaměstnání. Chybějící praxe bývá častým důvodem zaměstnavatelů pro odmítnutí přijmout do práce osoby, které se ucházejí o zaměstnání po škole. Jedná se o období 6 měsíců, během kterého absolvent získává pracovní návyky a dovednosti včetně praktických zkušeností v konkrétní organizaci. Absolventa vyšle do organizace úřad práce na základě Dohody o rekvalifi kaci – stáži.

Úřad práce zabezpečuje rekvalifi kace v těchto rekvalifi kačních zařízeních:

školská vzdělávací zařízení – střední školy, včetně učilišť, vyšší
odborné školy, vysoké školy,
samostatná soukromá vzdělávací zařízení,
podniková zařízení – odbory vzdělávání, svářečské školy nebo
instituty v rámci větších podniků.

Tato zařízení musí být akreditována, to znamená, že výstupní kvalifikační doklady z rekvalifi kace jsou celostátně platné. I když rekvalifi kace probíhá v rámci nějakého školského vzdělávacího zařízení, rozhodně neposkytuje ucelené vzdělání, jaké je nabízeno v rámci školské soustavy (nelze získat výuční list, maturitní vysvědčení).

POZOR! Pokud bez vážných důvodů zanecháte rekvalifi kaci nebo odmítnete po jejím absolvování nastoupit do vhodného zaměstnání
odpovídajícího nově získané kvalifi kaci, uhradíte úřadu práce plně náklady rekvalifi kace.

Vzdělávání, kurzy

Placené doplňkové a specializační kurzy

Vedle rozšíření nebo změny kvalifi kace pomocí bezplatné rekvalifi kace zprostředkované úřadem práce si změnu nebo rozšíření Vaši kvalifikace můžete zajistit sami, ale pak je také nutné počítat s tím, že toto vzdělávání bývá placené. Pro rozšiřování kvalifi kace v nejrůznějších profesích, od dělnických po více kvalifi kované, existuje široká nabídka specializačních a doplňkových kurzů (např. kurzy práce s dětmi s poruchami chování pro učitele). Některé kurzy bývají zaměřeny na celou jednu oblast, jako je účetnictví, ekonomika, právo, management. Tyto kvalifi kační kurzy nabízejí různé typy škol (učiliště, střední i vysoké školy), vzdělávací agentury, nejrůznější profesní komory. Absolvováním těchto kurzů nelze získat ucelené vzdělání (vyučení, maturitu), účastníkovi bývá vydáno osvědčení. Cena krátkodobých specializačních kurzů (týdenní, víkendové) se pohybuje zhruba od 1 000,- – 5 000,- Kč. Dlouhodobé kurzy (půlroční) mohou stát i desetitisíce korun.

Placené studium

Kvalifi kaci lze získat i v placeném studiu na různých soukromých středních, vyšších odborných nebo vysokých školách v nejrůznějších oborech. Můžete si vybrat, jestli školu budete studovat formou denního nebo dálkového studia. Zde je kromě zaplacení studia (placení
často bývá rozloženo do několika let) nutné projít i přijímacím řízením. Bývá časté, že ke studiu jsou přijati všichni uchazeči bez rozdílu
v jejich výsledcích při přijímacím řízení. Forma výuky je často uzpůsobena tomu, že studenti jsou mnohdy pracující lidé. Studium tedy
bývá distanční (výuka neprobíhá pravidelně každý den, ale jen např. o víkendech nebo v týdenních blocích) nebo večerní (vyučovací hodiny
jsou přizpůsobeny režimu pracujících lidí). Po ukončení je účastníkovi vydán platný doklad o získání kvalifi kace (výuční list, maturitní
vysvědčení, bakalářský titul). V případě dlouhodobějších kurzů nebo studia se ceny za jeden rok nebo pololetí pohybují v částkách několika desetitisíců, u výběrových, často zahraničních škol či agentur, i statisíců korun.

POZOR! Než se přihlásíte k tomuto typu studia a zaplatíte za něj, zjistěte si, zda škola nebo vzdělávací zařízení má pro nabízené studium
akreditaci (viz výše), aby doklad o kvalifi kaci, který Vám pak vydá, měl celostátní platnost. Proto bývá časté, že takovýto způsob zvýšení nebo doplnění kvalifi kace spíše než osoby soukromé, využívají zaměstnavatelé, kteří svým zaměstnancům kurz nebo studium hradí a zároveň mu poskytují i nezbytné studijní volno.

Kde hledat informace

Nabídku vzdělávání lze sledovat přímo u jednotlivých škol (učilišť, vysokých škol), a to na jejich vývěskách a informačních tabulích, na jejich internetových stránkách nebo v podobě inzerátů v novinách a časopisech. Velké možnosti nabízí internet. Seznam škol a institucí a informace o
podmínkách přijímacího řízení a studia najdete na stránkách např. www.wlw.cz (odkaz vzděláváni), www.epoptavka.cz, www.rekvalifi kace.com
Seznam všech odborných učilišť najdete na www.nuov.cz, středních škol na www.stredniskoly.com, vyšších odborných škol na ww.vyssiodborneskoly.cz.
Informace o nabídce Vám podají i na úřadu práce a sociální pracovníci Seznamy středních škol a učilišť lze získat i u krajského úřadu.